ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: B/2023/000622)

· Általános adatok, elérhetőség

 • A képző intézmény neve és címe: Elida Aesthetic & Academy Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Duna utca 9. 2. ajtó)

Nyilvántartásba vételi szám: B/2023/000622

 • Ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitva tartása: 1153 Bp. Hubay Jenő tér 8. F. lph. fszt. 1. (H-P: 10-18 óráig)
 • Internetes elérhetőség: https://www.elidaaesthetic.hu/ , https://www.esztetikaiakademia.com/
 • Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (1089 Budapest, Kálvária tér 7., www.kormanyhivatal.hu/hu/pest, telefon: +36-1-210-9721)
 • Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 • ÁSZF elérhetősége:

A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II.7.) Korm.rendelet

· A képzési szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

 • A képzésen való részvétel feltételeit az Elida Aesthetic & Academy Kft. (továbbiakban: Képző) határozza meg képzésenként, amely feltételek az intézmény honlapján érhetők el.
 • A szakmai előírások mellett a Képző elvárja a tanfolyami résztvevőtől, hogy az oktatási alkalmakon olyan mentális- és fizikai állapotban jelenjen meg, amellyel nem zavarja az oktatás folyamatát, illetve a többi résztvevő részéről a szolgáltatás zavartalan igénybe vételét. Amennyiben a tanfolyami résztvevő viselkedésével akadályozza az oktatót a képzésben, illetve a többi résztvevőt a képzés igénybevételében, úgy az oktató vagy a tanfolyamszervező felszólítására köteles az oktatás helyszínét elhagyni, továbbá a Képző az eseményről jegyzőkönyvet készít.
 • A tanfolyamok csak a felnőttképzési szerződésben foglaltakkal összhangban rendezett képzési díj megfizetése mellett látogathatók. 15 (tizenöt) napot meghaladó díjtartozás esetén a résztvevő eltiltható a tanfolyami foglalkozáson való részvételtől a tartozás rendezéséig.
 • Jelentkezés a tanfolyamra
 • A képzésre jelentkező a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott kötelezően megadandó adatokat köteles a Képző rendelkezésére bocsátani.
 • A képzésre jelentkező az általa a Képző rendelkezésére bocsátott adatokat tartalmazó Jelentkezési lapot az azon szereplő adatok ellenőrzése után köteles kézjegyével ellátni. A Jelentkezési lapon lévő adatok megváltozása esetén a résztvevő köteles a Képzőt 8 (nyolc) napon belül írásban értesíteni. Ennek elmaradása esetén a bekövetkező esetleges károkért a Képzőt semmiféle felelősség nem terheli.

A képzésre jelentkező a Képző felszólítására köteles a tanfolyamon való részvételhez szükséges bizonyítványokat, dokumentumokat eredeti példányban a tanfolyamszervezőnek bemutatni, aki arról másolatot készít, és hitelesíti a dokumentumot. Az így keletkezett személyi anyagot a képző jelen ÁSZF 8. pontjának megfelelően kezeli. A leadandó dokumentumok Képzőhöz való eljuttatása a résztvevő kötelessége és felelőssége, Képző külön felszólítása nélkül is.

A dokumentumok leadására személyesen a tanfolyam-látogatások alkalmával, illetve az ügyfélszolgálatokon nyílik lehetőség. Elektronikusan, postai úton elküldött másolatokat a Képző nem köteles elfogadni.

 • A külföldön szerzett bizonyítvány/oklevél esetében hiteles fordítást tudunk csak elfogadni. Hiteles fordításnak minősül (2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről alapján):
 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá
 • az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam [fenti törvény 28. §. (1) bekezdése] joga szerint.
 • A tanfolyamra érkező jelentkezések elfogadása és a létszámkorlát esetleges túllépése esetén elsősorban a jelentkezés időpontja a meghatározó. Amennyiben valamely jelentkezés elfogadásának eredményeként az adott képzés maximális létszámát a jelentkezők száma meghaladná, Képző nem köteles elfogadni a jelentkezést.
 • A képzésre jelentkezés önmagában kötelezettséget keletkeztet a jelentkező számára a részvételi díj megfizetésére, illetve az adatok, dokumentumok benyújtására és a Képzővel történő együttműködésre. A képzésre történő jelentkezést követően, annak lemondására nincs lehetőség (felmondás, elállás szabályai ld. 3.5.3-3.5.4. pontok).
 • Képző tájékoztatja a résztvevőket, hogy az általa nyújtott gyakorlati képzések az arcesztétikai eljárások elsajátítására irányulnak. Ekörben résztvevő tudomásul veszi, hogy az arcesztétikai kezelés az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§ e) pontja szerint egészségügyi szolgáltatásnak minősül. Egészségügyi szolgáltatás engedély alapján és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak betartásával nyújtható a páciensek részére. Résztvevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a képzések elvégzése által gyakorlati eljárásokat sajátíthat el, azonban önmagában a képzések sikeres elvégzése nem eredményez felhatalmazást és nem biztosít jogosultságot esztétikai kezelések pácienseken történő önálló elvégzésére. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzések elvégzése után a megfelelő engedély és rendelő hiányában végez arcesztétikai kezelést pácienseken, azért a Képzőt semmilyen felelősség sem terheli, résztvevő a képzéseken szerzett gyakorlati tudást a saját felelősségére és kockázatára alkalmazhatja.

· A felnőttképzési szerződés

 • A Képző a tanfolyamon részt vevővel írásban felnőttképzési szerződést köt. A szerződés megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-ban foglaltaknak.
 • A Képző határozza meg a képzés időtartamát és ezzel összefüggésben a képzés díját.
 • A Képző a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésére, értékelésére modulzáró vizsgák letételének lehetőségét biztosítja. A vizsga eredményességtől függően kétfokozatú minősítésű: 0-89%-os teljesítmény esetén "Nem felelt meg", 90%-os teljesítménytől "Megfelelt". A képző jogosult a sikertelen, vagy elmulasztott modulzáró vizsgákért külön eljárási díjat felszámítani. Sikertelen modulzáró vizsgának számít az is, ha a képzésben résztvevő a kijelölt modulzáró vizsga időpontjában távol marad, illetőleg határidőre nem teljesíti a modulzáró vizsgák követelményeit. A sikeres modulzáró vizsgák az adott tanfolyam képzési ideje alatt érvényesek. A képzés befejezését követően a képző intézmény javító, pótló modulzáró vizsgát nem szervez.
 • A képzés órarendje a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan melléklete. Az órarend-változtatás jogát a Képző fenntartja. A változtatás lehetősége kiterjedhet a képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is, ha az oktatási tevékenység minőségének biztosítására csak ez a lehetőség adott. A képzés fő helyszínét a Képző határozza meg.
 • A felnőttképzési szerződés felmondása, illetve az elállással kapcsolatos lehetőségek
 • Képző jogosult a szerződést felmondani az alábbi esetekben:
 • Jelen ÁSZF 2.2 pontjában jelzett esetben.
 • Amennyiben a tanfolyami résztvevő az oktatási díj megfizetésével több, mint 60 (hatvan) napon túli késedelembe esik.
 • Tanfolyami résztvevő jogosult a szerződést felmondani az alábbi esetekben:
 • Amennyiben saját érdekkörében felmerült akadályoztatása miatt a tanfolyamot nem tudja, vagy nem kívánja folytatni.
 • Amennyiben a tanfolyami oktatással szemben minőségi kifogással él – a kifogást a Képző az ÁSZF 6. pontjában szabályozott panaszkezelési eljárás szerint kezeli.
 • Amennyiben a tanfolyamszervezéssel szemben minőségi kifogással él – a kifogást a Képző az ÁSZF 6. pontjában szabályozott panaszkezelési eljárás szerint kezeli.
 • A felnőttképzési szerződés felmondása
 • Résztvevő részéről: a tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződéstől való elállására vonatkozó írásos kérelmet nyújt be az Elida Aesthetic & Academy Kft. ügyvezető igazgatója felé, érvényesen és joghatályosan az alábbi módok valamelyikén:
 • e-mail üzenet küldése az info@esztetikaiakademia.com e-mail címre, ahol jelzi elállási szándékát, hogy a Képző megkezdhesse a szerződés megszűnésével kapcsolatos előkészületeket
 • az elállásról szóló ajánlott-tértivevényes postai küldemény eljuttatása a következő címre: 2120 Dunakeszi, Duna u. 7/A
 • Képző részéről: a tanfolyamról történő eltanácsolás esetén Képző e-mailben tájékoztatja a résztvevőt. Tanfolyamon részt vevő e-mail címe a jelentkezési lapon megadott e-mail cím.
 • A tanfolyamról való kimaradás esetén a kérelem kézhezvételének időpontjára, egyúttal az elállás, illetve felmondás dátumára az elállásról, illetve felmondásról szóló írásos jelzés (postai levél v. e-mail) kézhezvételének időpontja az irányadó, azzal, hogy a fogadó fél köteles visszaigazolni a kézhezvétel tényét, illetve a jogviszony megszűnése ettől az időponttól eltérhet.

  • Tanfolyami elállás, illetve felmondás esetén Képző elszámolást készít. A tanfolyami elszámolás tartalmazza az elállás, illetve felmondás 3.5.3 pontban jelzett időpontjáig számított részarányos képzési díj mellett a képzés részarányos képzési díján túl hátralévő díj 50%-ával egyenértékű bánatpénzt. Az elállás joghatályossá válásának feltétele a részarányos díj és a bánatpénz megfizetése az elállási nyilatkozat megküldésétől számított 8 (nyolc) banki napig bezárólag, ennek hiányában az elállásra vonatkozó nyilatkozat nem lép hatályba, ha erről felek írásban rendelkeznek (e-mailben egyeztetnek a tanfolyam folytatásáról). A részarányos képzési díj az órarend szerint zajló képzés esetén az órarendi órák arányában, távoktatás ill. egyéni ütemezésű képzési részek esetén képzési modulonként arányosan kerül meghatározásra, a hallgató tanfolyami jelenlététől függetlenül.

  · A képzési szolgáltatások díjának kiegyenlítése

  • Díjfizetési módok
  • Tanfolyami résztvevő a képzés díját az alábbi módok bármelyikének igénybevételével kiegyenlítheti, az egyes díjtételek díjfizetési módszereit szabadon megválaszthatja, módosíthatja:
  • készpénzzel az 1.2 pontban részletezett ügyfélszolgálatok bármelyikén ügyfélfogadási időben
  • banki átutalással a felnőttképzési szerződésben megjelölt bankszámlaszámra
  • banki készpénzes befizetéssel a Raiffeisen Bank Zrt. kirendeltségein, a felnőttképzési szerződésben megjelölt bankszámlaszámra
  • Részletfizetési lehetőség egyedi megállapodás alapján
  • Bizonylatolási rend
 • A Képző az átutalásos befizetések beérkezését követően 8 (nyolc) napon belül elektronikus formátumú számlát állít ki, melyet e-mailben megküld a résztvevőnek. Készpénzes, bankkártyás befizetésekről a Képző papíralapú bizonylatot állít ki, melyet a befizető részére a pénzügyi teljesítéskor azonnal átad.
 • A résztvevő a képzési díj finanszírozásával kapcsolatban a tanfolyami jelentkezéskor költségviselői adatokat adhat meg. A költségviselő ezáltal nem válik a jogviszony részévé, csupán a befizetéseket bizonylatoló számviteli bizonylatokon (számlákon) jelenik meg, mint vevő. A költségviselővel a képző nem köt szerződést, nem lép jogviszonyba – képzési díj elmaradás esetén a követeléseit a felnőttképzési szerződés alapján a résztvevővel szemben érvényesíti. Tanfolyami jelentkezéskor egy költségviselő adható meg, megosztott költségviselést a Képző nem tud dokumentálni. A jelentkezéskor megadott költségviselő módosítható, de kizárólag azzal, hogy a már kiállításra került számlák/bizonylatok ezzel összhangban utólag már nem módosíthatók, kizárólag a költségviselő-módosítását követő befizetésekre alkalmazható a változás.
 • Díjvisszafizetés, túlfizetés visszautalásának feltételei
 • Tanfolyami elszámolást követően, amennyiben az elszámolás a résztvevő számára visszafizetendő egyenleget mutat, a résztvevő köteles írásban rendelkezni a visszafizetendő összeg rendeltetési bankszámlája adatainak megküldésével az info@esztetikaiakademia.com e-mail címre. Ugyanez az eljárás érvényes abban az esetben, ha a résztvevő véletlenül teljesített befizetést, illetve az oktatás díját már teljes egészében rendezte, mégis befizetést teljesített (túlfizetés). Képző a túlfizetéseket, azonosíthatatlan befizetéseket elkülönített számlán kezeli, kizárólag résztvevő kezdeményezésére köteles egyeztetésre, majd az egyeztetés során azonosított tételek visszafizetésére. Képző túlfizetést automatikusan, résztvevő rendelkezése nélkül nem utal vissza.
 • Céges költségviselő esetén visszautalást a Képző nem tud a résztvevő magánszámlájára teljesíteni, kizárólag akkor, ha a költségviselő ügyvezetője/törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy a költségviselő ehhez kifejezetten hozzájárul.
 • A visszafizetések főszabály szerint átutalással történnek. Az ügyvezetőhöz címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben kérelmezhető az ügyfélszolgálatokon történő készpénzes visszafizetés. Képző postai úton nem teljesít visszafizetést.

 • Kártérítési felelősség: A felnőttképzési intézmény tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a résztvevőt ért kár viselésére a képző intézmény kötelezett azzal, hogy a képző intézmény és a résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét. A felnőttoktatási intézmény teljes egészében kizárja a kártérítési felelősségét abban az esetben, ha a teljesítés jogi ellehetetlenülése következik be a vonatkozó jogszabályi környezet esetleges változása miatt.

 • Panaszkezelési eljárás
 • Panasz fogalma: A képzési tevékenységgel vagy azzal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos bejelentés, reklamáció, amelyet a résztvevő haladéktalanul, de legfeljebb a felmerüléstől számított 1 (egy) napon belül írásban közölt a képzővel, és amely fakadhat a képzés nem szerződésszerű teljesítéséből, az ügyfélszolgálat nem megfelelő minőségi működéséből, annak működési üteméből, továbbá a nem szakszerű, pontos tájékoztatásából. Fenti feltételektől eltérő bejelentéseket képző nem köteles panaszként, minőségi kifogásként kezelni.
 • Panasz: Névvel és címmel ellátott, konkrét esetre vonatkozó észrevétel, beadvány.
 • Panaszfelvevő: felnőttképzési vezető, ügyfélszolgálati munkatárs
 • Panasz felvétele: írásban az ügyfélszolgálaton, írásban az ügyfélszolgálaton elhelyezett panaszládában, írásban postai úton, írásban e-mailen (info@esztetikaiakademia.com).
 • Panasz dokumentálása:
 • Azonnal rendezett panaszokról nem szükséges jegyzőkönyvet vezetni.
 • Amennyiben a panasz kezelése azonnal nem oldható meg, panaszfelvételi lapot kell kitölteni.
 • Egyéb dokumentum, irat megléte esetén – az ügyfél által átadott egyéb dokumentumokat érintően is – azt is dokumentálni kell az irat másolatának csatolásával.
 • Minden az intézményhez írásban érkező panaszt a tanfolyamvezető, illetve az ügyfélszolgálati vezető köteles regisztrálni a panasznyilvántartó adatlapon.
 • Panaszkezelés: A panaszt felvevő elsőként saját hatáskörében törekszik a panasz megoldására. Amennyiben ez nem sikerül, a panasz tényéről, körülményéről tájékoztatja a szakmai vezetőt. A szakmai vezető a panasz jogossága esetén jogosult az ok elhárításával kapcsolatosan intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni. Az intézményen belüli további intézkedésről, esetleg a reklamáció elutasításáról a végső döntést a szakmai vezetőnek van joga meghozni. Az intézkedéseket a nyomtatványon jóvá kell hagynia.
 • Panasz kivizsgálása: A kivizsgálás időtartama az ügyfél panaszbejelentésétől/a panasz beérkezésétől számított 5 (öt) munkanap. A panasz elutasítása esetén az ügyfelet 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíteni kell, a válaszban az elutasítást indokolni szükséges. Jogos panasz esetén az eljárást 15 (tizenöt) napon belül le kell zárni a panasz rendezésével és az ügyfél írásbeli tájékoztatásával együtt. A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja-e. Az ügyfélszolgálati munkatársnak és/vagy a szakmai vezetőnek aláírásával kell igazolnia a panaszfelvételi lapon a teljesítés dátumát és/vagy a reklamáció helyesbítésének megtörténtét.

Nemleges válasz esetén újabb jegyzőkönyvet kell felvenni a panaszkezelési formanyomtatványon (panaszfelvételi lapon), a további teendőkről feljegyzést kell készíteni mindkét fél aláírásával. Amennyiben a panasz kezelése 15 (tizenöt) napnál hosszabb időt vesz igénybe, az ügyfelet a panasz bejelentésétől/beérkezésétől számított 10 (tíz) napon belül értesíteni kell, hogy a panasza intézés alatt van, és tájékoztatni kell az ügykezelés várható időtartamáról. Jogos ügyfélpanaszhoz kapcsolódó jogos kárigény rendezése az Ügyfélszolgálaton történik az ügyfél irányába.

Amennyiben az észrevételre tett intézkedéseket a bejelentő nem tartja elfogadhatónak, II. fokon kérheti a vizsgálat eredményének felülvizsgálatát. A II. fokú bejelentés esetén a vizsgálatot az Intézmény vezetőjének kell címezni, és az ügyvezető fogja a kivizsgálást levezetni, majd ő hozza meg a döntést. A bejelentőt a vizsgálat eredményéről 15 (tizenöt) napon belül írásban tájékoztatni kell.

 • Kompenzációs lehetőségek
 • Következő tanfolyamon való részvétel esetén kedvezmény érvényesítése.
 • További órák ingyenes felajánlása.
 • További tanfolyam árából kedvezmény megadása.
 • Nem megalapozott panasz esetén a szerződés felmondásának lehetősége áll nyitva a résztvevő számára, további kompenzációs lehetőség biztosítására Képző nem köteles.
 • A panaszkezelés folyamatáról a képzés megkezdése előtt minden résztvevőt tájékoztatni kell, a képzés időtartama alatt pedig – kérés esetén – fontos hozzáférhetőséget biztosítani. A panaszkezelési nyilvántartás dokumentumait – erre vonatkozó kérés esetén – minden képzésben résztvevő számára hozzáférhetővé kell tenni.

· Adatkezelés, adatvédelem

 • Adatkezelés: az adatkezelési elvek kialakítása során Képző arra volt tekintettel, hogy adatvédelmi és adatkezelési politikája teljes egészében megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során címmel ellátott 1998. évi VI. törvényben megfogalmazott és rögzítésre került kötelező erejű jogi normáknak.
  Képző visszavonhatatlan és általános körben érvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben résztvevő bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos és figyelemfelkeltő módon egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívja a képzésben résztvevő figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet emellett tájékoztatja az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a képzésben résztvevőt tájékoztatja, és ehhez a képzésben résztvevő előzetes és írásos hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az Elida Aesthetic & Academy Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználását.
 • Adatvédelem:
 • Az Elida Aesthetic & Academy Kft. valamennyi munkatársa, aki valamilyen jogosultsággal rendelkezik, köteles az adatvédelem betartása érdekében a Titoktartási nyilatkozat aláírására. Az aláírt nyilatkozatot ezután a gazdasági vezető a saját titkárságán tartja nyilván és tárolja.
 • A nyilvántartást az Elida Aesthetic & Academy Kft ügyvezetői időközönként ellenőrizhetik. A nyilvántartásba betekintési joggal kizárólag a következő munkatársak rendelkeznek: az ügyvezetők, a tanfolyamvezetők, a gazdasági igazgató és a vállalati jogtanácsos.
 • Jelen adatvédelmi és adatkezelési elvek azok visszavonásáig érvényesek. Az adatvédelmi és adatkezelési elvek bárminemű változása esetén a változás tényéről Képző az összes jogosultat írásban (e-mail üzenet) értesíti és azt a honlapon is jól látható helyen közzéteszi.

ÁLTALÁNOS KÉPZŐI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képzésben résztvevő!

A 2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről, a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről.

1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás

Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke

Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének/képzési igény jelzésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.

Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig**

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig.

Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten, illetve jelen dokumentumon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

- Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

** Az adatkezelés jogszabályi kötelezettség, nem választható, ha nem járul hozzá adatai kezeléséhez, nem lehet képzésre beiratkozni.

3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napja után

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése

Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után - visszavonásig.

Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.

Adatai részünkre történő átadásával/megküldésével hozzájárul azok fentiek szerinti kezeléséhez. Hozzájárulását bármikor módosíthatja, visszavonhatja az 1. és 3. pont esetében. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.